Thế Nào Là 1F, 2F, 3F, 4F

+Các vị trí hàn trong hầu hết các các trường hợp được chia ra thành những hàn kết cấu và hàn ống và các vị trí kết cấu là cho các hàn tấm, vị trí hàn ống cũng được áp dụng với vết hàn ống với tấm hoặc hàn với matw mặt phẳng nghiêng.
+Các vị trí hàn kết cấu sẽ được mã hóa theo quy tắc sau đây
+ Với chữ số đầu  tiên sẽ thể hiện vị trí hàn
1 : vị trí sẽ hàn bằng’
2: vị trí sẽ hàn ngang’
3: vị trí sẽ  hàn đứng’
4: vị trí sẽ hàn trần’
F: mối hàn góc’
G: mối hàn rãnh’
+ Chữ cái tiếp theo sẽ thể hiện loại mối hàn,
F: mối hàn góc’
G: mối hàn rãnh’
Từ nhưng quy tắc trên ta có các vị trí hàn sau
Đối với hàn ống thì vị trí và kiểu mối hàn cũng được phân loại tương tự như sau:
+ Chữ số đầu tiên sẽ chỉ vị trí hàn
1: vị trí nằm ngang và người thợ hàn sẽ hàn ở vị trí hàn bằng khi ống quay ‘
2: vị trí gá đứng và người thợ hàn thực hiện mối hàn ngang’
5: vị trí ống ngang cố định và người thợ hàn sẽ hàn mối hàn trần, và mối hàn ngang và mối hàn bằng’
6: Ống sẽ ở vị trí 45° và thợ hàn sẽ thực hiện hàn ở vị trí hàn bằng; hàn ngang; hàn đứng và hàn trần’
Chứ cái tiếp theo sẽ thể hiện loại mối hàn’
F: mối hàn ở phía góc.
G: mối hàn ở rãnh’
R: vị trí hạn chế ‘
“R” ; vị trí hạn chế sẽ được miêu tả trong các trường hợp phức tạp hơn

Xem thêm: Giá Máy Hàn Tig

Thế Nào Là 1F, 2F, 3F, 4F
4 (80%) 2 votes
//code messenger //